Nihayet Kırbaş-Turquality® Destek Programı İle Tüm Süreçlerinizde Kurumsal Yapınızı Geliştirerek Dünya Markası Olun

TURQUALITY® DESTEK PROGRAMI İLE TÜM SÜREÇLERİNİZDE KURUMSAL YAPINIZI GELİŞTİREREK DÜNYA MARKASI OLUN

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır… 

TURQUALITY®; ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan firmaların, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş dünyanın devlet destekli tek markalaşma destek programıdır.

Vizyonunu “10 Yılda 10 Dünya Markası Yaratmak” olarak belirleyen TURQUALITY®, marka yaratma potansiyeli olan firmaları destek platformu çerçevesinde desteklemeyi, global Türk markaları geliştirerek ülke ihracatını artırmayı ve “Türk Malı” imajını dolayısıyla da, Türkiye itibarını güçlendirmeyi misyon olarak belirlemiştir.

TURQUALITY®’nin Hedefleri

-Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek

- Marka potansiyeli olan firmalara, global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.

-Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.

- Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek.

-Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

- Türk firmalarının marka bilincini artırmak.

- Türk firmalarının, pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.

- Türk markalarının gelişimlerine yönelik; strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı ile destek olmayı hedeflemektedir

TURQUALITY® SÜRECİNE HAZIRLANIRKEN VE SÜREÇTE KAZANIMLAR

Şirketin vizyonuna bağlı olarak, uzun vadeli sürdürülebilir bir stratejinin yapılandırılmasıni

Kurumsal risklerin tespit edilerek giderilmesini

Ekip çalışması ve inovatif düşünme tarzını tetikleyen bir kültürün oluşturulmasıni

Firma ve marka repütasyonunun yaygınlaştırılmasını

İç-dış satış rakamlarının arttırılmasını

Turquality programından sağlanacak teşvikler ile şirkete ek kaynak yaratılması nı

Uluslararası Standartlarda aşağıdaki 9 ana kriterlere gore tüm süreçlerinde ve yönetim sistemlerinde yeniden yapılnma imkanı sağlar

-Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

-Marka Yönetimi

-Marka Performansı –

-Tedarik Zinciri Yönetimi

-Pazarlama - Müşteri ve Ticaret Yönetimi

-Ürün Tasarımı /Araştırma ve Geliştirme

-Finansal Performans

-Organizasyonel Yapı ve İK Yönetimi

-Kurumsal Yönetim

-Bilgi Sistemleri Yönetimi

 

TURQUALITY®’E KİMLER ADAYDIR

yurt dişinda markalşmayi hedefleyen

yurt içinde ve dişinda marka tescili olan

ihracat yapanve farkli pazarlara girmek isteyen

yönetim sistemleri olarak belli olgunluk seviyesinde olan veya yapilanmak isteyen

firmalar adaydir.

 

TURQUALITY’ NASIL HAZIRLANIRIZ

--Sürece bir danışman veya süreci bilen biri tarafından hazırlanılır.

--Firmalar aşağıdaki 10 kritere göre sürece hazırlanırlar

1- Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Firmaların oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için pazar, rekabet, müşteri, kanal, ürün analizi gibi çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların oluşturacakları uzun vadeli stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek iş planlarıyla desteklenmeli ve bütçe ile entegre edilmelidir. Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır

 

 

2-Finansal Performans

Firmaların markalarını global arenaya taşıyabilmeleri, geleceğe dönük yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri, markalarını uluslararası pazarda konumlandırabilmeleri, marka, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri, operasyonlarını sürdürebilmeleri için finansal performanslarının güçlü olması gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların aktiflerini ve borçlarını etkin bir şekilde yönetmeleri, ve kaynak planlaması yapmaları beklenmektedir

4- Marka Yönetimi

Firmaların markaları için uzun vadeli marka stratejilerini belirlemeleri, markalarını hedefledikleri pazarlarda doğru konumlandırmaları, belirledikleri stratejiler doğrultusunda marka planlarını geliştirmeleri ve plan dahilinde uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Firmaların marka stratejilerini geliştirebilmeleri ve marka hedeflerini belirleyebilmeleri için vizyonu geniş bir yönetime ve marka konusunda uzman bir kadroya sahip olmaları, marka konumlamasının geçerliliğini hedeflenen pazarlarda düzenli olarak takip etmeleri ve elde edilen sonuçları hedeflerle karşılaştırarak aksiyonlar almaları markanın etkin yönetilmesi için önem taşımaktadır.

5- Yeni Ürün Geliştirme

Global arenada rekabet edebilmek için firmaların ürün stratejisi geliştirmesi, birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlaması, teknolojiyi etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Firmaların ürün tasarım/araştırma ve geliştirme faaliyetlerine gereken kaynağı ayırmaları ve bu konuda yatırım yapmaları, inovasyona yönelik ürünler geliştirmeleri, geliştirdiği ürünler ile ürününü diğer ürünlerden farklılaştırabilmesi markalaşma sürecinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir.

6- Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

Firmaların uzun vadeli stratejik planlarında belirlemiş oldukları stratejik hedeflere ulaşmak için yerine getirmeleri gereken pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve etkin yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini araştırmak, hedeflenen pazarların dinamiklerini analiz etmek ve anlamak, müşterileri tanımak ve onların yaşam tarzlarını anlamak, rakipleri takip etmek, gibi çalışmalarda bulunmak pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için önem taşımaktadır. Pazarlama faaliyetleri marka stratejisi ve konumlandırılması ile paralel olarak yürütülmeli, yerel farklılıklar analiz edilerek etkili bir pazarlama zekası ile hedef-odaklı faaliyetler geliştirilmelidir. Global büyüme sürecinde, pazarlama ile birlikte satış etkinliğinin de hedeflenen pazarlarda artırılması, satış gücünün kuvvetlendirilmesi ve satış organizasyonunun etkin bir biçimde yapılandırılması ve yönetilmesi gerekmektedir.

7-Tedarik Zinciri Yönetimi

Firmaların global platformda rekabet edebilmeleri için pazara doğru ürünü, doğru zamanda, iyi kalitede, doğru fiyatta sağlamaları gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi için müşteri talebinden satın almaya, üretimden dağıtıma kadar uzanan zincirin, malzeme ve bilgi akışının ve kaynaklarının etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Firmaların operasyonel mükemmelliği hedeflemeleri ve bu hedef doğrultusunda operasyonlarını sürekli iyileştirmeleri, pazar taleplerini esnek bir yapıda ve istenen zamanda karşılayabilmeleri, maliyetleri kontrol edebilmeleri, verimliliği artırıcı inisiyatifler almaları global anlamda markalaşma sürecinde firmalara destek olacak ve markalaşma sürecini tetikleyecek önemli etkenlerdendir

8-İnsan Kaynakları

Firmaların belirledikleri stratejileri ve süreçleri doğrultusunda, operasyonlarını destekleyecek organizasyonu oluşturması, sahip olduğu insan kaynağını etkin bir şekilde yönetmesi, elde tutması, çalışanların performansını ve verimliliğini artıracak aksiyonlar alması ve mevcut insan kaynağını yetiştirmesi sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşımaktadır.

9-Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim firma yönetiminde, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde, şeffaflık ve sorumluluk yaklaşımıyla firma faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik, yasal düzenlemelere uygunluk, pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayarak firmanın sürekliliğini hedeflemektedir. Firmalarda strateji ve operasyonları destekleyecek gerekli mekanizmaların işletilmesi, firmaların profesyonel ve kurumsal bir yapıda yönetilmesi, organizasyon yapısının işlevselliği, politika, süreç ve prosedürlerinin dokümante edilerek iletişimin etkin akışının sağlanması global platformda çalışabilmek ve rekabet edebilmek için önem taşımaktadır

10- Bilgi Sistemleri

Firmaların stratejileri doğrultusunda belirledikleri süreçleri destekleyecek, operasyonların daha verimli ve etkin olarak yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlayacak bilgi sistemleri altyapısının oluşturulması kısa ve uzun vadede büyümenin önemli tetikleyicilerindendir. Firmanın her bölümde gösterdiği performans, aynı alanda dünyadaki en iyi uygulamalarla kıyaslanmakta (benchmark) ve dolayısıyla firmanın dünya ölçeğinde nerede durduğu tespit edilmektedir. Bu çalışma sonucunda belirli bir noktanın üzerinde olduğu belirlenen firmalar TURQUALITY® Programı kapsamına alınmaktadır.

-Danışman ile birlikte yapılan hazırlık sonrası

--Ekonomi Bakanlığının atadığı Bağimsızı Uluslararası denetim şirketleri tarafından denetlenerek 10 kritere gore değerlendirme yapılır ve sonuçlar denetim şirketi tarafından ekonomi bakanlığına bildirilrli

--Denetim sonucunda puan baremine gore MARKA destek programına yada daha iyi puan bareminde olanlar ise TURQUALITY destek programına kabul edilerek Devlet desteklerinden faydalanmaya başlarlar.

hem tüm süreçlerinde gelişime ve kurumsallaşma devam ederken hemde hedefledikleri dünya pazarlarında yapılanmak için sınırsız desteklere kavuşurlar

 

NİHAYET KIRBAŞ

STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANI